Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
Obnova povrchu 4
[úřední deska]
Zobrazit článek
Archivní fotografie přestavby školky a družiny v r. 2009
[OBEC]
Zobrazit článek
[KNIHOVNA]

Domácí škola

 

  Naše škola nabízí velmi kvalitní zázemí pro domácí vzdělávání. V této oblasti máme několikaleté zkušenosti  s prací s dětmi vedenými v domácí škole.

Můžeme pomoci a poradit s mnohými úskalími, které domácí vzdělávání provází a spolu s Vámi porovnat jeho výhody i stinné stránky.

  Vůbec nevadí, že jste odjinud. Na naší škole takto bude studovat například i žák s bydlištěm na Slovensku. Nabízíme moderní komunikační technologie (plánuje se např. spojení přes skape), možnost společných setkání a akcí, v případě zájmu kdykoliv zapojení či návštěva běžného vyučování.

  Stačí nás kontaktovat. Administrativa je jednoduchá. Poskytneme Vám potřebné informace a se vším rádi poradíme. Těšíme se na spolupráci.

 

 

Potřebné doklady: žádost o individuální vzdělávání  §41 školského zákona č. 561/2004 Sb.; ověřenou kopii maturitního vysvědčení, k osobní schůzce rodný list žáka, potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny.

 

 

Způsob hodnocení žáků vzdělávaných dle §41

Učivo prvního stupně ZŠ pro žáky, kteří se vzdělávají dle §41 školského zákona je zpracováno do časového úseku 1. - 5. ročníku. Závaznými jsou výstupy 5. ročníku.

 

Žáci vzděláváni v individuálním vzdělávání podle §41 jsou hodnoceni na základě přineseného portfolia, které obsahuje práce z jednotlivých předmětů – učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, sešity, PC prezentace, odkazy na články na vlastních stránkách, práce tištěné i na CD, krátká videa, fotografie, diplomy, výtvarné práce a výrobky, záznamy hudebních a sportovních vystoupení,  návštěvy muzeí, výukové programy pro školní skupiny a jiné materiály vztahující se k probírané látce.

 

Hodnocení je provedeno formou pohovoru nad přinesenými materiály v portfoliu a sebehodnocením. Hodnocení nemá režim běžného komisionálního zkoušení. Je prostředkem pro zpětnou vazbu žáka, vzdělávajícího a školu. Výstupem je vysvědčení formou slovního hodnocení.

 

Místo i čas hodnocení určuje ředitel školy, u hodnocení bude přítomen dle svých časových možností. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, požádá krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

 

Portfolio = nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu učení a dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním konkrétního žáka/žákyně

 

Portfoliového hodnocení = zjišťování charakteristik, výsledků a postupu učení konkrétního žáka/žákyně v dlouhém časovém období a ve snaze o maximální komplexnost.


 

 

Ve školním roce 2011/2012 využila domácí vzdělávání pro své děti jedna rodina. Janko Kicko je již třetím rokem u nás evidován a vzdělává se v domácí škole a my jsme s jeho výsledky spokojeni. Je však důležitější jeho spokojenost. S maminkou se rozhodli v domácím vzdělávání pokračovat i ve čtvrtém ročníku. Vždy se na návštěvu Janka v naší škole těšíme, vždy jsme zvědaví, co nového si pro nás připravil. Janko, hraje na kytaru, zpívá, zvládl prvním rokem anglický jazyk, umí velice detailně kreslit své okolí a píše vlastní příběhy. S maminkou vystupuje na veřejených koncertech.

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                          

školní rok 2012/2013

Naši školu ve školním roce 2012/2013 budou na přezkoušení navštěvovat 3 žáci, jejichž výuka bude probíhat v domácím prostředí. Držíme jim i jejich rodičům palce, a tešíme se na jejich práci a portfolia.