Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski

Dopis ministrovi financí Sobotkovi

Fakta a mýty veřejné debaty o jeho obsahu

Zvětšit obrázek
starosta Petr Pávek
Jelikož se můj, zastupitelstvem obce odsouhlasený dopis ministrovi, stal jakýmsi "vtipným odbojem" a řada lidí na něj reaguje více emocionálně, než věcně, chci rozlišit tyto dvě úrovně a také oddělit fakta od mýtů.

Obecně platí, že ukazatel dluhové služby je celosvětově uznávaný ekonomický nástroj pro posuzování zdraví veřejných rozpočtů (stejně jako v komerční sféře "čistá současná hodnota" nebo "vnitřní výnosové procento" projektu). K tomu, aby tyto ukazatele měly i skutečnou vypovídací hodnotu, musí jejich tvůrce i čtenář znát vzorce výpočtu a rozumět jejich smyslu. Čím více kritérií a časového rozlišení ukazatel dluhové služby obsahuje, tím je výsledek přesnější a lépe vystihuje skutečný stav zadluženosti veřejného rozpočtu.

Tvůrci formuláře ukazatele dluhové služby na ministerstvu financí tyto odborné znalosti neprokázali a nezapracovali do něj ani kriteriální ani časové rozlišení, což vede ke zkresleným výsledkům a špatnému pochopení problematiky.

Základní příjmovou položkou rozpočtu obce je příspěvek ze státního rozpočtu, stanovený koeficientem na trvale hlášeného obyvatele. Čím menší obec, tím nižší koeficient, z čehož plyne mj. chudoba venkova. Stát posílá obcím na plnění jejich povinností (škola, dopravní obslužnost, přenesený výkon státní správy, zdravotnictví, sociální výdaje, odpady, veřejně prospěšné práce) stále méně peněz a klade na ně stále větší nároky. To vede mj. k rušení škol, dopravních spojů apod. na malých obcích.

Malé obce mají v podstatě pouze dvě možnosti. Zkonzumovat přidělené peníze, snižovat rozsah poskytovaných služeb a jednoho dne "zbankrotovat" a nechat se pohltit velkou obcí (kdysi tzv. střediskovou).

Jestliže chce obec přežít, musí se rozvíjet a zajistit si jiné příjmy nad rámec přidělených peněz. Naše obec tak činí prostřednictvím projektů, jejichž investiční financování se většinou skládá z jednorázové dotace (evropské fondy, granty, státní rozpočet), úvěru a vlastního podílu z rozpočtu. Všechny projekty jsou tvořeny jako výdělečné.

Obec například vybudovala ekologickou kotelnu na spalování biomasy, kterou vytápí pět veřejných budov ve svém centru. Úvěr na 2 mil. Kč, rozložený do 10 let, je splácen 17.500,- Kč měsíčně. Proti tomu má však obec uzavřenou smlouvu o dodávce tepla do domova důchodců (uzavřenou se státem - dnes krajem na 10 let), která ji garantuje min. příjem 25.000,- Kč měsíčně. Pozitivní bilance.

Obec postavila dvě větrné elektrárny, které vyrábí čistou elektřinu, prodávanou do rozvodné sítě. Úvěr na 24 mil. Kč, rozložený do 12 let, je splácen 2,6 mil. Kč ročně. Tržba za prodanou elektřinu byla v roce 2004 3,7 mil. Kč. Pozitivní bilance.

Vydělané peníze slouží obci dílem ke spolufinancování dalších rozvojových aktivit, dílem k udržení nebo zkvalitnění stávajících služeb pro naše občany.

Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, jelikož nechce omezovat nebo zhoršovat životní úroveň svých občanů. Kdyby z vydělaných peněz nedoplácela na nezodpovědé hospodaření státu (např. by dopustila zrušení družiny, školky nebo celé školy, nedržela si vlastní jednotku dobrovolných hasičů, zrušila knihovnu, propustila 25 lidí zaměstnaných v režimu veřejně prospěšných prací, nedoplácela na dopravní obslužnost a dopustila zrušení spojů, záchrannou službu, lékařskou péči, internetové připojení a na svoz odpadů), zůstávaly by vydělané peníze na účtu obce a obec by tak vykazovala přebytkový rozpočet s ukazatelem dluhové služby 0%. Současně by však přestala plnit svou hlavní funkci, tzn. dobrou správu věcí veřejných.

Kdyby obec mohla na každý z uvedených projektů založit vlastní obchodní společnost a převést na ni investici, závazky a příjmy, byly by všechny takto založené společnosti v pozitivní bilanci a stejně tak i obec. Zákony toto však neumožňují.

Z výše uvedeného vyplývají následující fakta:

1) obec není zadlužena nad rámec vlastních příjmů mimo státní rozpočet,
2) ukazatel dluhové služby ministrstva financí neobsahuje vícekriteriální hodnocení a
    časové rozlišení,
3) obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem (nikoliv přebytkem 8 mil. Kč, jak někteří
    čtenáři mylně yvčetli z mého dopisu - citát: "... pár konkrétních a reálných čísel
    z Vašich nesmyslnýcha nereálných tabulek, kterými byla vytržena z kontextu
    jednotlivá čísla ..."),
4) obec plní beze zbytku a v rámci svých možností svou funkci správce věcí veřejných
    a je dobrý hospodář.

PS: každého naštve, když vidí, jak vláda přijme usnesení o konsolidaci veřejných financí a snižování zadluženosti veřejných rozpočtů, ale jednotliví ministři té samé vlády si na své vlastní rozpočty nenechají šáhnout a tak jejich úředníci (kteří jsou významnou položkou v rezortních rozpočtech) hledají obětního beránka a vrhnou se na malou obec, která se úspěšně snaží o rozvoj (ty obce, které se nerozvíjí, mají ukazatel dluhové služby 0%).Soubory ke stažení

Dopis ministra financí starostovi obce 00000060.pdf 180,8 KB
Dopis starosty obce ministrovi financí 00000061.pdf 188,9 KB