Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Usnesení číslo 2/2003 Zastupitelstva obce

Usnesení číslo 2 /2003

ze řádného zasedání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem

 konaného dne 17.2. 2003

 

Zastupitelstvo obce se v počtu  8 zastupitelů usneslo takto :

I.  Zastupitelstvo obce  schvaluje :

 

 1. Úpravu rozpočtu na rok 2002.
 2. Výsledky hospodaření a inventarizace obce za rok 2002.
 3. Bezúplatný převod nemovitého a movitého majetku obce dle inventurního soupisu příspěvkové organizaci Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec k 1.1. 2003.
 4. Odpis nedobytných pohledávek : 160.000,-Kč fi Grain Poustka (rok 2000-nebyla uzavřena nájemní smlouva), 5.000,-Kč ( rok 2001-OÚ Horní Řasnice-vykompenzováno službou dopravy do Liberce pro materiál CO ).
 5. Uzavření Dohody o vytvoření míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2003.
 6. Prodej  části pozemku p.č. 71/3 o výměře 469 m2  k.ú. Dětřichovec manž. Kalouskovým z Liberce za cenu 1.570,-Kč. Záměr vyvěšen 9.12. 2002 do 13.1. 2003.
 7. Prodej  části pozemku p.č. 48/2 o výměře 167 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p.Hojdarové z Jindřichovic pod Sm. za cenu 3.510,-Kč. Záměr vyvěšen 9.12. 2002 do 13.1. 2003.
 8. Prodloužení termínu čerpání půjčky z FRB p. Myslikovjanové z Jindřichovic  p.Sm. nejpozději do 30.6. 2003.
 9. Doplněk č.1 ke zřizovací listině Základní školy-příspěvkové organizace, Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec.

 

II.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

 1. Uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin tj. od 17.2. do 21.2. 2003.
 2. Čerpání finančních prostředků  se do 31.3. 2003 řídí provizoriem loňského roku.
 3. Písemný materiál, týkající se nájemní smlouvy a výpočtu nájemného v obecních bytech.
 4. Pověření Petra Svobody vedením SDH s tím, že si p. Svoboda v nejbližší době doplní požadovanou kvalifikaci k výkonu funkce velitele SDH.

               

Jindřichovice pod Smrkem 17.2. 2003

 

 

 

 

           Horst     K r a u s e                                                Ing. Petr   P á v e k 

               místostarosta                                                           starosta obce