Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Hasičská soutěž Memoriál Horsta Krauseho 13. srpna 2022 s navazujícím rodinným programem pro dobrou náladu. JINDŘICHOVICKÉ DNY 2022!
Česky | Deutsch | English | Polski

Větrný park Řasnice

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) zákona, Vám
v souladu s § 6 odst. 5 zákona zasílá informaci o oznámení záměru „Větrný park Řasnice“
zpracovaném podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní
informaci o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet,
na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru
příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně
15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky
vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Tomas.Vebr@mzp.cz),
příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o oznámení záměru na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu
§ 6 odst. 6 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení záměru nejpozději do
30 dnů od data zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce dotčeného
kraje, tj. Krajského úřadu Libereckého kraje. Tato lhůta bude rovněž zveřejněna na
níže uvedeném odkazu.
Vzhledem ke skutečnosti, že oznamovatel deklaroval zájem podrobit se celému
procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nad rámec zákona již
v této fázi, není nutné ve vyjádření uvádět, zda je třeba záměr posuzovat v celém
rozsahu zákona či nikoliv. Ve vyjádření tak uvítáme Váš názor, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme,
aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň
přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3, resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeníchnení nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nichvyplývající.
Do oznámení záměru lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP509, resp. přímo na následujícím odkazu
(Větrný park Řasnice).Soubory ke stažení

00002306.pdf 182,4 KB