Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[KNIHOVNA]
Zobrazit článek
[KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE]
Zobrazit článek
[SPOLKY A SDRUŽENÍ]

Výzva o  pomoc k záchraně Kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích pod Smrkem

Transparentní účet 35-0985040399/0800

Zvětšit obrázek
1. snad nejdůležitější etapa záchrany kostela byla ukončena zajištěním nestabilní střešní konstrukce nad presbytářem a položením nové krytiny. Byl to velmi důležitý začátek. 700tisíc korun podpory MK ČR a 700 tisíc korun investovala obec JpSm.

Obec Jindřichovice pod Smrkem, vedena snahou o ochranu svého historického a kulturně duchovního dědictví, v roce 2014 zahájila kroky k převedení kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem do majetku obce.

Obec k tomuto kroku přistoupila z obavy o budoucnost důležitého symbolu obce se středověkým původem, o němž je první dochovaná zmínka  v matrice míšeňské diecéze z roku 1346. Kostel je významnou připomínkou konání našich předků, kteří kdysi z místa, které původně bylo jen hustě zalesněným územím,  vytvořili domov pro mnoho generací lidí, kteří spojili životní osudy s tímto kouskem země a se jménem Jindřichovice pod Smrkem. Je jedno, že měnil své jméno s dobou, majiteli, správci, nebo změnami  národnostních poměrů. Každá generace na naší obci nechala svůj podpis, kus svého života, hmotné statky a nakonec i své ostatky v okolí kostela na přilehlém hřbitově. Po některých dokonce zůstalo jen jméno na pamětní desce padlých vojáků-občanů Jindřichovic v 1. světové válce. Pro někoho je to jen seznam německy psaných  jmen,  za nimi jsou ovšem osudy jednotlivých lidí, kteří museli opustit své domovy, aby padli na bojištích světové války, kterou nevyvolali. Nechali tu po sobě nejen truchlící rodiny, kterým nebylo dáno pečovat o jejich hroby v místě jejich rodiště. Jejich těla jsou rozeseta doslova po celém světě, ale měli své rodiny, své osudy a nechali otisky svých dlaní v obci, která je dnes i naším domovem. Kostel Nejsvětější Trojice byl a je němým svědkem všech těchto událostí. Naši předci v něm byli křtěni a vítáni do života, aby ten samý kostel byl svědkem rozloučení s jejich pozemským životem. Je v něm přítomna síla životů a smrti, radosti a smutku, dob veselých i krutých nás Jindřichovických. Zachraňme jej! POMOZTE! Pomoc přislíbilo  Ministerstvo kultury, Liberecký kraj i Národní památkový ústav. Obec je připravena a již zahájila kroky ke koordinaci prací k jeho obnově. V současné době je kostel v havarijním stavu a oficiálně uzavřen pro veřejnost, neboť se pomalu rozpadá. Prosím pomozte vrátit jej společnými silami do života v obci a navázat tak na pohnuté životy předků, jejichž byl útěchou. Nedopusťme, abychom byli generací, která byla svědkem jeho konce. Proto byl  zástupci obce Jindřichovice pod Smrkem, věřících, jednotlivců, sdružení a spolků založen Transparentní účet u České Spořitelny a. s. č. 000035-0985040399/0800 s názvem Jindřichovice pod Smrkem - Kostel Nejsvětější Trojice, na který mohou ti, kterým  není osud kostela lhostejný,  finančně přispět na jeho záchranu. Převedení kostela proběhlo schválením zastupitelstva obce dne 30. 6. 2015 a následně uzavřením smlouvy, tedy kostel a přilehlé příslušenství je již v majetku obce dnem 9. 11. 2015. Obec si je vědoma zodpovědnosti, kterou na sebe vzala, a pozoruhodná je i shoda veřejnosti s tímto aktem. Jsem za  tuto podporu a postoj veřejnosti na svou obec hrdý. Hrdý na to, že je to obec, která má svou duši a úctu k odvedené práci našich předků. Na účtu lze volně sledovat pohyby o provedených vkladech a výběrech a obec bude průběžně informovat o čerpání a využití finančních prostředků, které budou použity výhradně k obnově kostela.  Sbírku budou doprovázet různé akce, jejichž účelem bude tuto snahu popularizovat. Za jakýkoliv příspěvek a  spolupráci děkujeme.  

        V říjnu 2016 době proběhl  stavebně historický průzkum, který má stanovit rozsah a harmonogram prací a analyzovat celkový stav kostela. Termín do konce října 2016.  Oprava bude muset být zjevně rozložena na etapy. Finanční prostředky potřebné do sanace kostela  totiž nebudou malé a najednou se tolik finančních prostředků jistě nepodaří získat. Bude to víceletá záležitost. Průzkum bude základním vodítkem pro posouzení a rozhodování o etapách a finanční podpoře zainteresovaných institucí. Finančně průzkum z účelového dotačního programu podpořil Liberecký kraj. Prioritou bude zajištění statiky a další kroky budou následovat podle získaných a vyčleněných peněz.

V roce 2018 byla obec úspěšná svou žádostí o dotaci na Ministerstvu kultury, které v letošním roce obci poskytlo 700.000 kč z programu záchrany architektonického dědictví na jeho obnovu. V letošním roce jsme tedy již zahájili první zásadnější práce konstrukci kostela a dopadne-li vše jak má, ke konci roku bude mít kostel nad hlavní částí novou střechu a nejkritičtější slabina konstrukci bude odstraněna. Součástí prací totiž bude i zajištění degradovaných trámů krovu, které vlivem vlhkosti a hniloby přestávaly plnit svou nosnou funkci. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Fakt, že za dva roky existence sbírky jsme posbírali přes  130.000 kč od drobných přispěvovatelů,  je více než výmluvný.  Na zásadní opravu však tyto prostředky zdaleka nestačí.

 

Rok 2019

Do roku 2019 vstoupil transparentní účet kostela Nejsvětější Trojice s částkou překračující 200 tisíc korun. Vážíme si drobných dárců možná více, než těch intituciálních, protože přizpívají ze svých často, skromných příjmů. Je to osobní a je to patrné z podpory veřejnosti.

V letošním roce bude obec v obnově kostelu pokračovat. Je naplánována 2. etapa. V souladem s výsledky stavebně historického průzkumu  budeme pokračovat rekonstrukcí střechy nad hlavní lodí a lucerny věže. Posloupnost prací musí pečlivě naplánovat odborný projektant Ing. Semerák a sestavit soubor činností tak, aby byly co nejefektivněji využity všechny finanční prostředky, které se podařilo letos získat. Významně opět pomohlo Ministerstvo kultury z programu Záchrany architektonického dědictví, které přispělo částkou 1,4 mil korun. Současně se podpora MKČR sešla i s podporou Libereckého kraje. V loňském roce se bohužel nešťastně střetly termíny předkládání žádostí s projektovými přípravami a nebylo tedy možné Liberecký kraj do pomoci zapojit.  Proto letos, na základě žádosti o individuální dotaci, Liberecký kraj uvolnil 900 tisíc korun v  rámci dělení vyšších daňových příjmů. V letošním roce  tak, půjde-li vše dobře, Památce finanční injekce významně pomůže k odvrácení  nejpalčivějšího konstrukčního ohrožení, kterému byl předchozím přístupem majitele za dohledu příslušných státních orgánů vystaven.  Předvelikonoční setkání 20. dubna je jednou z aktivit, které má za cíl udržet významnou památku v povědomí všech, kteří mohou k její záchraně přispět.

2020

Těsně před koncem roku 2019 proběhlo závěrečné vyúčtování předchozí etapy.  Tato byla složena z plánovaných prací dle připraveného projektu a z prací, kterými jsme reagovali na nastalou situaci. V průběhu roku jsme využili časová a realizační ,,okna“ k opravě a instalaci nových věžních hodin a návratu pozlaceného kříže na špici kostela. Citované činnosti byly podmíněny příznivými okolnostmi k jejich provedení. Ty nastaly, a tak jsme si mohli ,,odškrtnout“ splnění dalších cílů, které by nás čekaly v budoucnu. Letos jsme i za využití dotací i veřejné sbírky v rámci oprav proinvestovali 3,2 mil. korun. Na kostelu je to vidět nyní si dáme oddychový čas na přípravu dalšího postupu. Připravit projekt, žádosti o podporu, vyčlenit finance. Obec ze svého rozpočtu poslední dva důležité roky uvolnila bez mála 3 miliony korun. To není málo a patří jí za to dík. Pravděpodobně tím kostel zachránila a odvrátila nejvážnější nebezpečí.  Současně ovšem musíme věnovat pozornost i nynějším povinnostem v životě obce. V tomto ohledu však velmi děkuji za spolupráci všem, kteří se kolem opravy kostela na různých úrovních pohybují. Dárcům, spolupracovníkům i podporovatelům. V letošním roce se podařilo udělat obrovský kus práce. Vracíme zanedbaný objekt do života obce. Nikdo nečekal, že to půjde snadno, ale přiznávám, že občas mi humor dochází. Zvlášť v situacích, kdy orgány či instituce, kterým mnoho desítek socialistických let byl kostel lhostejný do té míry, že mále spadl. Najednou překypují aktivitou a nekompromisně uplatňují svou moc. V tuto chvíli ovšem musím i naopak zmínit finanční podporu Libereckého kraje, Ministerstva kultury ČR, ale také velmi výraznou podporu jednotlivých dárců a subjektů. Letos se k popularizaci kostela přidal i čerstvě vzniklý spolek Campana, který je v současné době motorem společenské a kulturní aktivity v kostele Nejsvětější Trojice. Obec se tak může lépe soustředit na stavební a finanční strukturu znovuoživení kostela. Společně si pak můžeme připustit, že se nám nepřízeň osudu kostela nejsvětější Trojice snad podaří zlomit a nastartovat jeho nové, lepší časy. Děkuji všem. Nepolevujte. Stále je dostatek prostoru pomoci. I navenek laciná gesta mají svůj význam. Finanční, popularizační, přeposláním tohoto odkazu těm, kterým není stav našich památek lhostejný. Zejména těch ,,jindřichovických“.

Letmo rekapituluji.

Práce byly hrazeny za využití příspěvku Ministerstva kultury ČR z programu záchrany architektonického dědictví (1,4mil),  Libereckého kraje ve výši  900 tis.  korun a samozřejmě s nezbytným vlastním podílem (1 mil korun). Pracovali jsme na další části krovu a krytiny střechy, věže, kříž na hrotnici byl celkově zrekonstruován a antikorozně ošetřen. Stáli jsme před volbou, zda povrch kříže natřít barvou nebo pokrýt plátkovým zlatem, jako příslovečně historickou třešinku na dortu. Abychom předešli pochybnostem o účelnosti této investice do povrchu kříže, rozhodli jsme se finanční rozdíl mezi ,,střídmou rozpočtovou variantou“ a variantou vznešenější, uhradit z veřejné sbírky uložené na transparentním účtu Kostela Nejsvětější Trojice. Dárci jistě tuto variantu přijmou a těm, kteří zcela nepodporují investice tohoto druhu, nemusí být darovaných peněz příliš líto. Osobně toto rozhodnutí vnímám jako omluvu společnosti na dlouholeté opomíjení této významné a historické součásti naší obce. Současně budou nově nainstalovány i věžní hodiny. Ciferník bude nově osazen stejně jako strojek, který bude řízen dálkovým signálem regulace času. I tato součást bude hrazena ze sbírky příznivců kostela. Dotace je totiž určena k odstranění havarijního stavu konstrukce. Věci prostě mají fungovat. Jen připomínám, že stroj věžních hodin byl odcizen neznámými pachateli v roce 2006 a od té doby jsou věžní hodiny mrtvé. Na 1. neděli adventní bychom je již měli vidět zářit. Optimisticky věřím, že se je podaří oživit dříve. Ale zde již není třeba situaci hrotit. Závěrem zmíním ještě barvu věže. Zde jsme vedli dlouhé debaty s památkáři na všech úrovních i autorizovaným projektantem.  Šlo jen o to zvolit nejpřijatelnější barevnou variantu. Byly zpracovány barevné vizualizace a nakonec jsme se přiblížili k variantě, která respektuje antracitovou barvu střešní krytiny. Samozřejmě za vyžití nejlepší kvality a trvanlivosti barev, kterou nynější trh poskytuje. Dnes už vím, že naše generace kostel předá ve stavu, který jeho existenci nebude ohrožovat a nebudeme se za něj stydět. Než jsme ukončili první etapu, měl jsem z vážně poškozené střechy vážné obavy. Za to, že pominuly jsem moc rád. 

Letmo rekapituluji předešlý rok.
Povedlo se opětovné usazení kříže na hrotnici věže. Kříž byl celkově zrekonstruován a antikorozně ošetřen. Stáli jsme před volbou, zda povrch kříže natřít barvou nebo pokrýt plátkovým zlatem, jako příslovečně historickou třešinku na dortu. Abychom předešli pochybnostem o účelnosti této investice do povrchu kříže, rozhodli jsme se finanční rozdíl mezi ,,střídmou rozpočtovou variantou“ a variantou vznešenější, uhradit z veřejné sbírky uložené na transparentním účtu Kostela Nejsvětější Trojice. Dárci tuto variantu přijali a těm, kteří zcela nepodporují investice tohoto druhu, nemusí být darovaných peněz příliš líto. Osobně toto rozhodnutí vnímám jako omluvu společnosti na dlouholeté opomíjení této významné a historické součásti naší obce. Současně byly nově nainstalovány i věžní hodiny. Ciferník byl nově osazen, stejně jako strojek, který je řízen dálkovým signálem regulace času. I tato součást byla hrazena ze sbírky příznivců kostela. Navíc hodinový stroj včetně ciferníku uhradil jediný dárce a v takové situaci se těžko hledají slova díků. Jmenován být nechtěl, ale lze jej odtušit z výpisu transparentního účtu, který obec založila při převzetí kostela do svého majetkuObec by investici samozřejmě uhradila, ale v podobných případech je úžasné zažít onu časovou kontinuitu jednotlivých filantropů, kteří se v úctě k hodnotám, vždy najdou v každém čase. Jen připomínám, že stroj věžních hodin byl odcizen neznámými pachateli v roce 2006 a od té doby byly věžní hodiny mrtvé. Na 1. neděli adventní, se však znovu rozeběhly a rozezněly při tradičním společném rozsvícení vánočního stromu a ozářeny nově osvětleným ciferníkem udělaly radost všem přítomným. Ty původní byly instalovány našimi předky a uvedeny do provozu 5.6.1908.  Uhradil je továrník Heitschel příspěvkem 2000 korun rakouských. Jako bychom si podali ruce s lidmi žijícími před 112 lety.

 Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem.

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Plánovaný ŕozsah prací na rok 2019 - 2. etapa

Zvětšit obrázek
Pohled na vypadlé zdivo z římsy
Zvětšit obrázek
Oprava střechy a konstrukčních prvků krovu, program záchrany architektonického dědictví. Poskytovatel Min. kultury (700tis. MK ČR, zbytek obec JpSm). Rozpočet 1.1 mil. korun. Realizátor firma Aronhaus. (foto Radka Slížová)

Zvětšit obrázek
Výkop pro uložení vedení hromosvodu.
Zvětšit obrázek
S ohledem na pietu okolního hřbitova se odpad na místě příliš dlouho neohřál. V tomto ohledu obec těsně se zhotovitelen spolupracovala a po dohodě odpad naložila odvážela na skládku, když bylo třeba.

Zvětšit obrázek
Ačkoliv to tak nevypadá v tuto chvíli si všichni zúčastnění pořádně oddychli. Nestabilní střešní konstrukce je zajištěna výměnou trámů a obnažená památka je pod střechou.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Pohled na defekt římsy zevnitř kostela

Zvětšit obrázek
Částečně již opravená římsa.
Zvětšit obrázek
Vnitřní pohled na část věže kostela jejíž skladba a způsob stavby dokládá středověký původ.

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Kostel Nejsvětější Trojice byl před svým uzavřením součástí společenského života obce.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Vytesaný letopočet připomíná poslední úpravu kostela, kterou získal svou nynejší podobu.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Pamětní deska se jmény padlých občanů Jindřichovic a sousedního Dětřichovce v 1. světové válce.

Zvětšit obrázek

Soubory ke stažení

Historie Kostela Nejsvětější Trojice 00001618.pdf 3,6 MB Výpis usnesení o schválení převodu Kostela Nejsvětější Trojice do majetku obce 00001614.pdf 44,0 KB smlouva o převodu Kostela Nejsvětější Trojice 00001620.pdf 3,9 MB Protokol o kostelní sbírce farníků. 00001619.pdf 402,1 KB stavebně-historický průzkum textová část 00001615.pdf 967,3 KB fotodokumentace 00001616.pdf 14,8 MB Propočet nákladů na celkovou opravu 00001617.pdf 85,0 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Ekologické informační centrumObčerstvení na srubu pod větrnými elektrárnami. Otevřeno:

Čt, Pá: 10:00 - 16:00

So: 10:00 - 17:00

Ne: 10:00 - 16:00

 

PROHLÍDKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN s výkladem probíhají po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní Mirkou Zahejskou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama